Water, het is er gewoon. In zeeën, rivieren, meren, sloten en uit de kraan. In Nederland hebben we het allemaal. Zwemmen, zeilen, schaatsen; water is het hele jaar een bron van vermaak. Thuis draaien we de kraan open voor een warme douche of een slok fris water.  En over vies water hoeven we ons geen zorgen te maken. Via de afvoer verdwijnt het zo in het riool. We staan er nauwelijks bij stil dat er in Nederland altijd schoon water uit de kraan komt, waar en wanneer we maar willen. En dat we allemaal veilig wonen achter onze dijken en duinen. Maar het hebben van schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. De overheid en het bedrijfsleven werken hard aan het garanderen van waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. Om te kunnen blijven genieten van water, om onze watervoorraad op orde te houden en om Nederland te beschermen tegen water moeten we blijven investeren.  Voor ieder onderdeel is beleid opgesteld:

  • Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben middels een bestuursakkoord concrete afspraken gemaakt over een doelmatiger waterbeheer.
  • Het Deltaprogramma is gericht op het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. De waterschappen en gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door het waterbergend vermogen in stedelijke gebieden uit te breiden, waarmee voorkomen wordt dat bij plotselinge hoosbuien het rioolstelsel overbelast raakt en straten overstromen. Het Deltaprogramma richt zich tevens op waterveiligheid door te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst. Hiervoor zijn generieke en gebiedsgerichte thema’s ontwikkeld.
  • Voor het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit is er in Europees verband een Kaderrichtlijn Water opgesteld waaraan alle Europese lidstaten zich moeten houden.

Banen in de toekomst

De uitvoering van waterbeleid is in handen van verschillende overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten die met elkaar samenwerken om Nederland, nu en in de toekomst, te beschermen tegen water. Speerpunten zijn het inzetten van innovatieve technologie en het enthousiasmeren van jongeren voor een carrière in de watersector. Er is behoefte aan nieuwe technieken, slimme ideeën en vakbekwame werknemers.

Kortom, er gebeurt in Nederland al heel veel om schoon, veilig en voldoende water te garanderen. Maar het werk stopt nooit. We moeten blijven werken aan water en blijven investeren in technieken en ideeën die bijdragen aan een adequaat waterbeheer. WE ARE WATER brengt die boodschap op een positieve manier bij jongeren onder de aandacht.